نمره امتحان پایانی تئوری جامع

نمره

شماره دانشجویی

نمره

شماره دانشجویی

نمره

شماره دانشجویی

۱۱

۱۶۴۹۳

۹

۴۴۹۶۹

۲

۲۲۹۱۲

۱۰

۵۵۵۱۴

۶

۴۱۵۲۲

۳

۰۶۴۳۵

۷

۱۰۰۴۳

۵

۴۴۷۹۴

۱۰

۴۱۰۶۹

۱

۴۴۹۲۱

۴

۱۵۷۷۶

۷

۸۵۳۷۹

۴

۰۴۴۲۲

۶

۳۸۰۹۲

۲

۶۶۸۸۹

۴

۵۱۱۵۲

۶

۷۸۹۸۱

۳

۵۶۱۸۵

۵

۶۳۶۳۹

۱

۸۵۱۸۱

۳

۰۴۰۸۲

۰

۲۸۷۰۸

۱

۶۳۲۲۶

۴

۴۷۷۵۲

۰

۲۳۹۸۰

۸

۸۳۸۸۳

 

 

 
نمره امتحان پایانی تئوری جامع

نمرات میان ترم تئوری جامع- از ۲۰

شماره دانشجویی

نمره

شماره دانشجویی

نمره

۶۳۶۳۹

۱۴

۸۵۱۸۱

۰۴۰۸۲

۸

۶۳۲۲۶

۱۰

۴۷۷۵۲

۱۸

۲۳۹۸۰

۹

۸۳۸۸۳

۱۳

۱۶۴۹۳

۱۴

۴۴۹۶۹

۹

۲۲۹۱۲

۱۳

۵۵۵۱۴

۱۷

۴۱۵۲۲

۲

۲۰۸۵۰

۵

۰۶۴۳۵

۲

۱۰۰۴۳

۱۶

۴۴۷۹۴

۱۴

۴۱۰۶۹

۱۶

۴۴۹۲۱

۴

۸۵۳۷۹

۷

۰۴۴۲۲

۱۴

۳۸۰۹۲

۱۲

۶۶۸۸۹

۸

۵۱۱۵۲

۱۴

۷۸۹۸۱

۳

۵۶۱۸۵

۶

۲۸۷۰۸

۹

 

نمرات میان ترم تئوری جامع- از ۲۰

پروژه درس تئوری جامع

شکلهای شبیه سازی شده در بخش ۳-۱۰ کتاب را با پیاده سازی بلوک دیاگرام مربوط در Matlab Simulink بدست آورید. (شکل متغیرهای ۳فاز نیز رسم شود.)

توجه: پروژه ها باید شامل موارد زیر باشد:

  • گزارش تایپ شده به فرمت word
  • روابط، معادلات و توضیحات مورد نیاز درباره نحوه رسیدن به جواب
  • ورودیهای آزمایشی و نتایج خروجی بصورت نمودار ومقایسه با نتایج کتاب
  • فایل شبیه سازی انجام شده

حداکثر زمان تحویل: ۳۰ روز پس از پایان امتحانات نیمسال

پروژه درس تئوری جامع

مساله های منتخب تیوری جامع از کتاب لاتین

فصل چهارم:

۵، ۱۰، ۱۲، ۲۲، ۲۴، ۲۵

فصل پنجم:

۳، ۴، ۷، ۱۱، ۱۷، ۱۸ تا ۲۰

فصل اول:

۹ تا ۱۸ و ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۴

فصل دوم:

۱ تا ۴ و ۶ تا ۱۲ و ۱۴، ۲۲، ۲۴

فصل سوم:

۱ و ۲ و ۴ و ۱۶

مساله های منتخب تیوری جامع از کتاب لاتین

Simulink

ابتدا فایل matlab.mat  را در command window اجرا کنید تا مقدار ثابتها بارگذاری شود.

سپس فایل DC_motor_speed_control.mdl را در سیمولینک باز و اجرا کنید. در این شبیه سازی، مدل موتور dc بصورت ساده ای با بلوک دیاگرام پیاده سازی شده است.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 http://mathworks.ir/matlab-learning/47-simulink/123-sim1

 فایل

Simulink