خانه

در این سایت، تجربه ها و فعالیتهای من در زمینه آموزش و پژوهش مهندسی برق به اشتراک گذاشته می شود.

در کنار اینها، نوشته هایی است که گوشه ای از زندگی اجتماعی ما را بیان می کند.